Makala


Halypalardan tälim alan

Ýaşlarymyzyň şeýle üstünlikleri gazanmaklarynyň sakasynda bolsa ýaş zehinleri ösdürmekde ähli mümkinçilikleri döredip berýän Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyz dur.

 Mugallym Döwlet Daňatarow 2016-njy ýyldan bäri  Maýa Kulyýewa adyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen Döwlet ýörite sazçylyk mekdebinde zähmet çekip gelýär. Ol talyp ýaşlara milli senedimiz bolan dutaryň inçe syrlaryny öwredýär. Häzirki wagtda “Türkmen Owazy” teleýaýlymynda onuň ýazgylary halk köpçüligine yzygiderli ýetirilýär. Ýeri gelende aýtsak, ezber sazanda 2022-nji ýylda Hormatly Prezidentimiziň yglan eden bäsleşiginiň çäklerinde ilkinji gezek geçirilen “Çalsana bagşy” bäsleşiginiň ýeňijisi boldy. 2023-nji ýylyň iýun aýynda, Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň (TÜRKSOY) döredilmeginiň 30 ýyllygy mynasybetli  Gazagystan, Gyrgyz, Özbegistan respublikalarynda geçirilen çärelerde üstünlikli çykyş etdi. Bu ýylyň sentýabr aýynda Italiýa Respublikasynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň italýan dilindäki neşiriniň tanyşdyrylyş dabarasyna gatnaşdy. Döredijilik ukyp-başarnyklaryny, hünär kämilligi nazarda tutulyp, golaýda mugallym Döwlet Daňatarow Türkmenistanyň Ýaşlar baýragyna mynasyp boldy.

 –  Meniň durmuşymda şol gün ýatdan çykmajak günleriň biri boldy. Türkmenistanyň Ýaşlar baýragynyň eýesi boldum. Biz – ýaşlara şeýle ajaýyp mümkinçilikleri döredip berýän Arkadagly Gahryman Serdarymyza  sagbolsun aýdýaryn. Mundan beýläk hem biz – ýaşlar Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ynamyny ödemek üçin yhlasly zähmet çekeris. Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň  janlarynyň sag, döwletli işleriniň elmydama rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin – diýip, Döwlet Daňatarow bize şatlygyny paýlaşanda aýtdy. 

Hanguly Öwezow 

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli

konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow 

adyndaky Türkmen ýörite  sazçylyk  mekdebiniň

“Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň mugallymy 

 “Milli medeniýetiň sarpasy”

Arkadagly Gahryman Serdarymyz “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly kitabynda: “Ajaýyp zamanamyzda ýurdumyzyň medeniýet ulgamynda gazanylýan üstünlikleriň, ýetilýän sepgitleriň, durmuşa geçirilýän işleriň her biri milletimiziň ruhy baýlygynyň artdyrylmagyna gönükdirilýär” diýip belleýär. Ýurdumyzyň medeniýet, sungat ussatlary uludan toýlanýan baýramçylyklary, şanly seneleri, dabaraly açylyşlary şowhunly aýdym-sazlary, gyzykly sahna oýunlary bilen bezäp, halkymyza ruhy baýlyk, uly joşgun paýlaýarlar.

        Gözelligi, ruhy keşbi bilen özboluşly dünýä öwrülen medeniýet we sungat halkymyzyň kalbydyr, milletimiziň mertebesidir. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe milli medeniýetimiz we sungatymyz gülläp ösüşlere beslenýär, türkmen aýdym-sazlary dünýä ýüzünde belentden ýaňlanýar. Sungata sarpaly Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen Garaşsyz Watanymyz medeniýetiň gülläp ösýän ýurdy hökmünde dünýäde ykrar edilýär. 

         Ýurdumyzyň medeniýet, sungat ussatlarynyň arasynda ýylyň-ýylyna geçirilýän “Ýylyň parlak ýyldyzy”, “Ýaňlan, Diýarym!”, “Çalsana, bagşy!” telebäsleşikleri kalbynda aýdym-saz sungatyna söýgüsi gaýnap joşýan höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezse, körpe nesliň arasynda geçirilýän “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” telebäsleşigi milli sungatymyzda ýaňy şineläp başlan ýaşajyk zehinleri ýüze çykarýar. Ýurdumyzda we doganlyk ýurtlarda geçirilýän Medeniýet günleri türkmen medeniýetiniň we sungatynyň bedew batly ösüşlerini dünýä ýaýýar. Bu babatda hormatly Prezidentimiz “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly kitabynda şeýle belleýär: “Diýarymyzda dostlukly ýurtlaryň Medeniýet günlerini, şonuň ýaly-da, daşary ýurtlarda Türkmenistanyň Medeniýet günlerini yzygiderli geçirmek indi asylly däbe öwrüldi. Medeni gatnaşyklar halklary ýakynlaşdyrýar, doganlaşdyrýar.”

           Her ýylyň iýun aýynda ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni uly dabara bilen bellenilýär, Medeniýet hepdeligi geçirilýär. Medeniýetiň we sungatyň şanly toýy ýurdumyzyň çar künjeginden gelen şirin owazly aýdymçylary, çeper söz ussatlaryny bir supranyň başyna jemleýär. Şol gün söz ussady Magtymguly Pyragynyň goşgulary dünýä dillerinde ýaňlanýar. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda eziz Diýarymyzda toýlar toýa ulaşýar. Dabarasy dag aşýan toý-baýramlarda medeniýet we sungat ussatlary Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösüş-özgerişlerini, halkymyzyň bagtyýarlygyny, ýurdumyzyň abatlygyny belent owaz bilen wasp edýärler. Halkymyza toý-baýramly günleri bagyş edip, türkmen medeniýetini we sungatyny dünýä ýaýmaga giň mümkinçilikleri döredip berýän Milli Liderimiziň, hormatly Prezidentimiziň döwletli işleri rowaçlyklara beslensin!

Gülälek Hojatowa,

                                              Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli

                                                     konserwatoriýasynyň ýanyndaky

                                            Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet

                                                 ýörite sazçylyk mekdebiniň talyby

                                                  “Ahal durmuşy” gazeti 07.02.2024.

Baharyň görki zenanlar

Ýakynda  Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň simfoniki orkestriniň hem-de aýdym-saz döredijilik toparlarynyň 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli Ýaşlyk teleýaýlymynyň “Şirin owaz” aýdym-sazly gepleşigine ýazgy edildi. Konsertde ýerine ýetirilen eserleriň aglaba bölegi gyzlar-gelinlerimizi, mähriban enelerimizi wasp edýän aýdym-sazlardan düzülipdir. Konsert Daňatar Öwezowyň “Gyzlar” aýdymy bilen açyldy. Aýdymy mekdebiň mugallymy Çerkezow Begdurdy ýerine ýetirip, Eziz Jumanyýazowyň dirižýorlyk etmegindäki simfoniki orkestr sazandarlyk etdi. Şeýle-de konsertde mekdebiň simfoniki orkestri G.Kulyýewiň täzeden işlän türkmen halk aýdymy “Saçly gyzlar”, D.Öwezowyň “Leýla”,estrada orkestriň sazandarlyk etmeginde oglanlar hor toparynyň ýerine ýetirmeginde  N.Muhadowyň “Gyzlar”, halk saz gurallary orkestriň sazandarlyk etmeginde talyp Aşyrow Didaryň ýerine ýetirmeginde A.Esadowyň “Jan ene” ýaly aýdymlaryny ýerine ýetirdiler. Şeýle-de türkmen aýdym-sazlary bilen bir hatarda daşary ýurt aýdym-sazlary hem ýaňlandy. Olardan Täjik, Özbek, Rus halklarynyň dost-doganlyk aýdym-sazlary we mekdebimiziň tansçylar toparlarynyň,   akkordeonçylar ansamblynyň , estrada orkestriniň ýerine ýetirmeginde sazandalar toparynyň ýerine ýetirmeginde dost-doganlyk sazlary, deprekçileriň ýerine ýetirmeginde “Baýramçylyk sazyny” aýtmak bolar.. Konsert Rejep Rejebowyň watanmyzy wasp edýän “Türkmenistan” atly aýdymy bilen tamamlandy. Aýdymy mekdebiň talyplary Şadykulow Döwletgeldi we Allaşow Wepa ýerine ýetirdiler. 

Aýdogdyýewa Bägül

   Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky

Daňatar Öwezow adyndaky TDÝSM-niň mugallymy


 Türkmen saz sungatymyzda Magtymguly Pyragynyň ähmiýeti

Nusgawy şahyrlaryň çeper döredijiligi saz sungatymyza gymmatly çeşme hökmünde ornaşyp, giňden peýdalanandygy hemmämize mälimdir. Saz sungatymyzyň ussatlarynyň halk döredijiliginde we aýdym-saz sungatynyň baýlaşmagy üçin bitiren hyzmatlarynyň ähmiýeti uludyr. Muňa mysal bolup Magtymgulynyň köp sanly eserleri, halk arasynda giňden ýarýarndyr diýip bellemek bolar. Magtymgulynyň şygyr eserleri türkmen dessançy bagşylaryň we tirmeçi bagşylaryň döredijiliginde giňden peýdalanylýar. Sebäbi Magtymgulynyň döredijilik tematikasy köptaraly bolup, durmuş pelsepelçilikden başlap, söýgi lirika goşgularynda aýtmadyk zady ýok.  

   Şahyryň döreden şygyrlarynyň aglabasy bagşyçylyk medeniýetimiziň ebedilik hemrasy boldy. Türkmen şahyryň eserleriniň köpüsi okamak üçin dal-de, eýsem aýdym edip ýerine ýetirmek üçin niýetlenen diýip aýtsak bolar. Magtymguly, öz goşgularynda halkyň arzuw-isleglerini beýan etmek bilen çäklenmän, eýsem onuň bilen bir hatarda aýdymyň üsti bilen bagşylaryň dilinde gürleşip bilipdir. Şahyr “Eý, dünýe senden”, “Bu derdi”, “Bellidir”, “Goç ýigitler” ýaly öz eserlerinde durmuş ýollaryna filosofiki nukdaýnazardan garaýar. “Ýagşydyr”, “Il biläni”, “Gidiji bolma”, “Garşy” ýaly eserlerinde bolsa adamlaryň arasyndaky gatnaşyklar barada pikir ýöredýär diýip aýdylýar.

Şahyr özüniň bir goşgusynda: “Magtymguly, sözlerim, Saza goşsaň, uz bolar” – diýlişi ýaly, onuň aýdymlaryna öwrülen ganatly setirleri, henize bu güne çenli özleriniň aşa özüne çekijiligi, dil baýlygy, şekilleriň düýpülüligi we şahyrçylyk ussatlygynyň ajaýyp nusgalaryny görkezýänligi bilen diňleýjileri heýjana getirip gelýär.

Şahyryň eserlerini halk arasynda çuň ornaşmagyna bagşylaryň hyzmaty uludyr. Onuň edebi-mirasynyň hemmesi diýen ýaly aýdym-saza bezeg bolup ýaňlanýar. Magtymgulynyň goşgularyna aýdym aýdýan bagşylaryň sany diýseň köpelýär. Türkmenistanyň tanymal gyjakçysy Sapar Bekiýewiň aýtmagyna görä, Garadäli gökleň beýik şahyr Magtymgulynyň goşgularyndan köp aýdar eken. Sapar Süýrentgi diýen bagşy Garadäli gökleňden tälim alypdyr we Magtymgulynyň köp goşgularyny ondan öwrenipdir.

Magtymgulyçy bagşylaryň ýene-de biri Gambar Ilmät ogludyr. Türkmenistanyň hormatly bagşysy Palta aganyň beren maglumatlaryna görä, Gambar bagşy Magtymguly şahyryň eserlerinden bir aýdanyny gaýtalaman iki gije aýdar ekeni. Bu maglumatlar bütin türkmen halkynyň asyrlar dowamynda döreden milli medeniýetiniň giň aralaşmagynda bagşylar nesliniň uly rol oýnaýandygyny görkezýär.

Magtymgulynyň eserleriniň halk bagşylarynyň repertuarynda düýpli orun almagynyň sebäbi hem – onuň goşgularynyň temasy halkyň durmuşyna ýakynlygyny, oý-pikirini oýlanşykly, ynandyryjylyk bilen beýan edilendiginden ybaratdyr. Şonuň üçin, şol eserleri Garadäli Gökleň, Kör Gojaly, Hally bagşy, Sary bagşy, Sahy Jepbarow ýaly türkmen halkynyň meşhur bagşy-sazandalarynyň repertuaryna çuňlaşyp, häzir bolsa, döwürdeş bagşylarymyz tarapyndan uly höwes bilen aýdylýar.  

Bu bolsa Hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň türkmen medeniýetini we sungatyny dünýä ýaýmakda alyp barýan ähmiýetli işleriniň netijesi diýip aýtmak bolar. Hormatly Prezidentimiziň ähli alyp barýan il-ýurt bähbitli işlerini durmuşa geçirmekde, türkmen medeniýetini, sungatyny has hem içgin öwrenmeklige, ony halka ýaýmaklyga biziň mekdebimiziň mugallymlary we talyplary işjeň gatnaşýarlar we Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.


                 Ogulşeker Gurbanlyýewa, 
          Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň 
        ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky 
Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň 
                                mugallymy


Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň Zenanlar guramasynyň we Ýaşlar guramasynyň bilelikde 2024-nji ýylyň Mart aýynyň 6-na Halkara zenanlar güni mynasybetli “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylyna bagyşlanan “Talyp gözeli-2024” atly gözellik bäsleşigi geçirildi

   Mart aýynyň 6-na Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýorite sazçylyk mekdebimizde Zenenlar guramasynyň we Ýaşlar guramasynyň bilelikde geçirmeginde 8-nji mart Halkara zenanlar güni mynasybetli mekdebiň zalynda ähli bölümleriň talyp gyzlarynyň gatnaşmagynda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylyna bagyşlana “Talyp gözeli-2024” atly gözellik basleşigi geçirildi.
Bäsleşigiň 1-nji şertinde öz saylap alan hunäriňi wasp etmek, 2-nji şertinde ene-mamalarymyzdan galan unaş kesmek, 3-nji şerti bolsa: türkmen halk döredijiliginden (küştdepdi, monjugatdy, ýar-ýar, öleňler)  milliligimizi görkezýän parçalary ýerine ýetirmeli.
Bäsleşikde “Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminden Weliýewa Ogulgerek, “Kirişli saz gurallary” bölüminden Halbaýewa Arzuw, “Saz mugallymçylygy” bölüminden Rozyýewa Çemen, Türkmen milli saz gurallary” bölüminden Begmyradowa Ogulaý, “Fortepiano” bölüminden Annaberdiýewa Serwi, “Üflenip kakylyp çalynýan saz gurallary” bölüminden Jgdirowa Aýgül, “Horeografiýa sungaty” bölüminden Durdyýewa Läle, “Bagşyçylyk sungaty” bölüminden Mätiýewa Sahydursun ýaly talyp gyzlar bäsleşdiler. 
 Şeýle-de bäsleşige emin agzalary gatnaşyp talyp gözellere adalatly baha berdiler. Olar Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň mugallymy Hojamämmedowa A.,  mekdebiň direktorynyň okuw işleri boýunça orunbasary Baýramow S.E.,  mekdebiň Zenanlar guramasynyň başlygy Annaberdiýewa N.O., “Aýdym aýtmak sungaty” bölümiň mugallymy Garryýewa B., “Umumy ynsanperwerlik we durmuş ykdysady dersler”  bölüminiň müdiri Amangulyýewa E.Ý. gatnaşyp, talyp gyzlary örän gowy ýokary derejede taýýarlanandyklaryny belläp geçdiler. 
Bäsleşikde üstünlikli çykyş edip oňat netije gazanlar  birinji orna “Bagşyçylyk sungaty” bölüminiň talyby Mätiýewa Sahydursun, ikinji orna “Türkmen milli saz gurallary” bölüminiň  talyby Begmyradowa Ogulaý, üçünji orna “Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň talyby Weliýewa Ogulgerek dagylar mynasyp boldular. Şeyle-de bäsleşige gatnaşan talyp gyzlara Hormat haty we mekdebiň Ýaşlar guramasy tarapyndan ýadygärlik sowgatlar dabaraly ýagdaýda gowşuruldy.
  Mekdebiň okuw işleri boýunça orunbasary Baýramow S.E. we mekdebiň Zenanlar guramasy Annaberdiýewa N.O. ähli talyp gelin-gyzlarymyzy ýetip gelen 8-nji mart Halkara zenanlar guni bilen mähirli gutlap olara berk jan saglyk, “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ýaşlara bildirilýän ynamy ödäp, ene-mamalarymyzdan galan milli el işlerimizi, keşdeçilik sungatymyzy gelejekki nesillerimize geçirip, maşgala ojagyna wepaly, Halkymyza, Watanymyza gerekli ýaşlar bolup ýetişmeklerini, okuwda durmuşda uly üstünlikler arzuw etdiler.

                                                                                                                             Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky 
                                                                                                                Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet 
                                                                                                                   ýörite sazçylyk mekdebiniň Zenanlar 
                                                                                                              guramasynyň başlygy Nurana Annaberdiýewa


Türkmen saz sungatymyzda Magtymguly Pyragynyň ähmiýeti
Nusgawy şahyrlaryň çeper döredijiligi saz sungatymyza gymmatly çeşme hökmünde ornaşyp, giňden peýdalanandygy hemmämize mälimdir. Saz sungatymyzyň ussatlarynyň halk döredijiliginde we aýdym-saz sungatynyň baýlaşmagy üçin bitiren hyzmatlarynyň ähmiýeti uludyr. Muňa mysal bolup Magtymgulynyň köp sanly eserleri, halk arasynda giňden ýarýarndyr diýip bellemek bolar. Magtymgulynyň şygyr eserleri türkmen dessançy bagşylaryň we tirmeçi bagşylaryň döredijiliginde giňden peýdalanylýar. Sebäbi Magtymgulynyň döredijilik tematikasy köptaraly bolup, durmuş pelsepelçilikden başlap, söýgi lirika goşgularynda aýtmadyk zady ýok.  
   Şahyryň döreden şygyrlarynyň aglabasy bagşyçylyk medeniýetimiziň ebedilik hemrasy boldy. Türkmen şahyryň eserleriniň köpüsi okamak üçin dal-de, eýsem aýdym edip ýerine ýetirmek üçin niýetlenen diýip aýtsak bolar. Magtymguly, öz goşgularynda halkyň arzuw-isleglerini beýan etmek bilen çäklenmän, eýsem onuň bilen bir hatarda aýdymyň üsti bilen bagşylaryň dilinde gürleşip bilipdir. Şahyr “Eý, dünýe senden”, “Bu derdi”, “Bellidir”, “Goç ýigitler” ýaly öz eserlerinde durmuş ýollaryna filosofiki nukdaýnazardan garaýar. “Ýagşydyr”, “Il biläni”, “Gidiji bolma”, “Garşy” ýaly eserlerinde bolsa adamlaryň arasyndaky gatnaşyklar barada pikir ýöredýär diýip aýdylýar.
Şahyr özüniň bir goşgusynda: “Magtymguly, sözlerim, Saza goşsaň, uz bolar” – diýlişi ýaly, onuň aýdymlaryna öwrülen ganatly setirleri, henize bu güne çenli özleriniň aşa özüne çekijiligi, dil baýlygy, şekilleriň düýpülüligi we şahyrçylyk ussatlygynyň ajaýyp nusgalaryny görkezýänligi bilen diňleýjileri heýjana getirip gelýär.
Şahyryň eserlerini halk arasynda çuň ornaşmagyna bagşylaryň hyzmaty uludyr. Onuň edebi-mirasynyň hemmesi diýen ýaly aýdym-saza bezeg bolup ýaňlanýar. Magtymgulynyň goşgularyna aýdym aýdýan bagşylaryň sany diýseň köpelýär. Türkmenistanyň tanymal gyjakçysy Sapar Bekiýewiň aýtmagyna görä, Garadäli gökleň beýik şahyr Magtymgulynyň goşgularyndan köp aýdar eken. Sapar Süýrentgi diýen bagşy Garadäli gökleňden tälim alypdyr we Magtymgulynyň köp goşgularyny ondan öwrenipdir.
Magtymgulyçy bagşylaryň ýene-de biri Gambar Ilmät ogludyr. Türkmenistanyň hormatly bagşysy Palta aganyň beren maglumatlaryna görä, Gambar bagşy Magtymguly şahyryň eserlerinden bir aýdanyny gaýtalaman iki gije aýdar ekeni. Bu maglumatlar bütin türkmen halkynyň asyrlar dowamynda döreden milli medeniýetiniň giň aralaşmagynda bagşylar nesliniň uly rol oýnaýandygyny görkezýär.
Magtymgulynyň eserleriniň halk bagşylarynyň repertuarynda düýpli orun almagynyň sebäbi hem – onuň goşgularynyň temasy halkyň durmuşyna ýakynlygyny, oý-pikirini oýlanşykly, ynandyryjylyk bilen beýan edilendiginden ybaratdyr. Şonuň üçin, şol eserleri Garadäli Gökleň, Kör Gojaly, Hally bagşy, Sary bagşy, Sahy Jepbarow ýaly türkmen halkynyň meşhur bagşy-sazandalarynyň repertuaryna çuňlaşyp, häzir bolsa, döwürdeş bagşylarymyz tarapyndan uly höwes bilen aýdylýar.  
Bu bolsa Hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň türkmen medeniýetini we sungatyny dünýä ýaýmakda alyp barýan ähmiýetli işleriniň netijesi diýip aýtmak bolar. Hormatly Prezidentimiziň ähli alyp barýan il-ýurt bähbitli işlerini durmuşa geçirmekde, türkmen medeniýetini, sungatyny has hem içgin öwrenmeklige, ony halka ýaýmaklyga biziň mekdebimiziň mugallymlary we talyplary işjeň gatnaşýarlar we Arkadagly Gahryman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.
Ogulşeker Gurbanlyýewa, 
Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň 
ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky 
Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň 
mugallymy

Sowgatlaryňyz gutly bolsun!
Baharyň ilkinji günlerinde bellenilýän Halkara zenanlar güni mynasybetli baýramçylyk dabaralary dowam edýär. Arkadagly Serdarymyz öz sözünde, ýurtda zenanlara goýulýan hormat-sarpanyň ýokarydygyny belläp, her ýylyň 8-nji martynda bellenilýän Halkara Zenanlar güni mynasybetli ata Watanamyzyň ähli gelin-gyzlaryna Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan pul sylagyny gowşurmagy tabşyrdy. 
Düýn 4-nji martda Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebinda Halkara zenanlar güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň adyndaky mekdepde bilim alýan talyp gelin-gyzlaryna dabaraly ýagdaýda pul sowgatlary gowşuryldy. Oňa mekdebiň mugallymlary we jemgyýetçilik guramalaryň başlyklary gatnaşdy. Mekdebiň bu geçiren çäresi ýokary ruhubelentlige beslendi.

Aýdogdyýewa Bägül
Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky
Daňatar Öwezow adyndaky TDÝSM-niň mugallymy

Nowruz geldi ilime
Milli Liderimiz, Hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly ýolbaşçylygynda her bir güni toýdur baýrama beslenen türkmen topragynda bu gün Milli Nowruz baýramyna görülýän taýýarlyklar ýokary depginde alynyp barylýar. Tebigatyň al-elwan, gök mahmallyga büreren ýaz paslynda bu baýramçylyk türki dilli halklaryň ählisinde şatlyk-şowhun bilen bellenip geçilýär. Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi hem bu baýramçylyga aýdym-sazly döredijilik sowgatlaryny taýýarlap, külli türkmen halkynyň baýramçylygyna gutlag hökmünde konsert ýazgysyny geçirdi. Konsert ýazgysynda mekdebiň “Türkmen milli saz gurallar”, şeýle-de “Bagşyçylyk sungaty” bölümleriniň talyp ýaşlaryndan düzülen aýdym-saz toparlarynyň birnäçesi millilige ýugrulan eserleriň ençemesini ýerine ýetirdiler. Mekdebiň ezber elli sazanda-mugallymy Döwlet Daňatarowyň ýolbaşçylygyndaky dutarçylar ansambly türkmeniň halk sazlarynyň biri bolan “At çapar” sazyny ýerine ýetirdi. Gündogar halklarynyň arasynda meşhurlyga eýe bolan saz gurallaryň biri kanun saz guralyna ezberlik bilen erk edýän ýaş mugallym Toýly Orazgeldiýewiň ýolbaşçylygyndaky kanunçylar ansambly hem “Teşne men” atly sazyny baýramçylyga sowgat hökmünde taýýarlady. “Ile döwlet geler  bolsa – bagşy bilen ozan geler” diýen atalar sözüni ýatlamak bilen toýlanýan toý-baýramlaryň waspçylary bolan bagşysyz geçen toý duzsuz bişirilen tagama barabardyr. Mekdebiň “Bagşyçylyk sungaty” bölüminiň müdiri Şöhrat Mededowyň ýolbaşçylygyndaky bagşylar topary Serdar Baýramowyň şahyr Döwletgeldi Annamyradowyň sözlerine döreden “Pyragynyň pähim-paýhas ummany” atly aýdymyny, şeýle-de Magtymguly Pyragynyň sözlerine döredilen “Sataşdym” atly türkmen halk aýdymyny ýerine ýetirdiler. Aýdymy ýekelikde mekdebiň “Bagşyçylyk sungaty” bölüminiň IV ýyl talyby Dursunjemal Durdygylyjowa ýerine ýetirdi. “Türkmen milli saz gurallar” bölüminiň zehinli sazanda mugallymlarynyň biri Spartak Atakowyň ýolbaşyçylygyndaky gyjakçylar ansambly hem şadyýan häsiýetli halk sazlaryň biri bolan “Ak eşekli” halk sazyny baýramçylyga sowgat etdiler. Mekdepde ençeme ýyllardan bäri hereket edip gelýän toparlaryň biri bolan tüýdükçiler ansambly halypa mugallym Aşyrmyrat Ýazmyradowyň ýolbaşçylygynda “Bady saba” atly türkmen halk sazyny ýerine ýetirdi. Mekdebiň dürli bölümleriniň talyplaryndan düzülen a’сapella hor topary hem taýýarlan baýramçylyk sowgadyny halkymyza hödürledi. Bu topar türkmen halk aýdymy “Gel Arzygül, görüşeli” aýdymynyň täzeden işlenen görnüşini ýerine ýetirdi. Şeýle-de mekdebiň dutarçy gyzlar ansambly türkmen halk sazy “Ýaşylbaş” sazyny ýerine ýetirdi. 
Aýdym-saz sungatynyň hak howandary Hormatly Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ylym-bilim, medeniýet we sungat pudaklarynda uly ösüşleri gazanmak ugrunda alyp barýan adyl syýasaty elmydama rowaçlyklara beslensin. 

“Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň mugallymy
Mähriban Jumaýewa


Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň  ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebi
  Berkarar  döwletiň  täze eýýamynyň  Galkynyşy döwründe “Pähim – paýhas  ummany  Magtymguly  Pyragy” ýyly  toýdur  baýramlara,  dabaralara,  şanly wakalara beslenýär. Türki  medeniýetiň  halkara  guramasy  bolan  TÜRKSOÝ  tarapyndan  2024-nji  ýylyň  “Türki  dünýäsiniň  beýik  şahyry  we akyldary  Magtymguly Pyragy  ýyly”  hem-de  Änew  şäheriniň  “Türki  dünýäsiniň  medeni  paýtagty”  diýlip yglan edilmegi halkymyzy  buýsanja  besledi.  Nowruz  ýaýlasynda  “Türkmeniň  ak  öýi” binasynda gurnalan  dabara    ýürekleri  buýsançdan doly türki halklaryň aýdymçylarynyň we türkmen medeniýet  sungat işgärleri hem  bu ajýyp dabarda özboluşly milli sungatyny suratlandyrdy. Bu medeni çärä  Maýa  Kulyýewa  adyndaky TMK-nyň  ýanyndaky  Daňatar Öwezow  adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň Bagşylar  we Gargy tüýdükçiler topary hem  baýramçylyk  dabarysyna  türkmen milli  aýdymdyr -sazlary bilen   gatnaşdylar.                         
Bu  aýdym sazly medeni  çäre  köp  öwüşginli  bolup, Maýa  Kulyýewa  adyndaky TMK-nyň  ýanyndaky  Daňatar Öwezow  adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň mugallymlaryndan düzülen bagşy  we  sazandalaryň  ýerine ýetiren   halk aýdymlary  diňleýjilerde  Änew  şäheriniň  “Türki  dünýäsiniň  medeni  paýtagty”  dabarsyna  gatnaşyjylaryň  kalbynda  uly täsir galdyrdy.
     Türkmenistanyň  at gazanan işgäri   Aşyrmyrat Ýazmyradowyň  ýolbaşçylyk  edýän  Gargy tüýdükçiler toparynyň  bu dabarada  ýerine ýetiren türkmen   halk  sazlary  ” Dilber” “Sona  gelin”, “ Bady  saba” okuw  jaýymyzyň  talyby  Azat Abdyllaýewiň  ýerine ýetiren  “Ýagma bulut” “Sona  gelin” ýanama  aýdymlary   diňleýjilerde  Änew  şäheriniň  “Türki  dünýäsiniň  medeni  paýtagty”  diýlip yglan edilmeginiň  şanyna geçirilenen toýuň,  şatlygyna şatlyk goşdy.

  Garryýewa Bägül Ýazmämmedowna
Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň ýanyndaky
Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite 
sazçylyk mekdebiniň “Aýdym aýtmak sungaty” 
mugallymy

“Ähli şygyr äleminiň wepaly hyzmatkäri  
Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy”
”  kafedrasynyň uly mugallymy, ilkinji partiýa guramasynyň başlygynyň orunbasary  A.Hojamämmedowa, mekdebiň “Umumy ynsanperwer we durmuş-ykdysady dersler” bölüminiň müdiri E.Amangulyýewa, “Aýdym aýtmak sungaty” bölüminiň mugallymy B.Garryýewa, “Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň müdiri Baýryýewa S.S., “Bagşyçylyk sungaty” bölüminiň müdiri Ş.Mededow gatnaşdy. Bäsleşik dört tapgyrdan ybarat bolup, mekdebimizde hereket edýän bölümleriň talyplary gatnaşdy. Birinji tapgyrda talyplar  Magtymguly Pyragynyň döredijiligini gürrüň berdiler. Talyplar bu tapgyrda beýik akyldaryň şygyrlary, okan ýerleri, syýahat eden ýurtlary barada aýtdylar. Ikinji tapgyr Magtymguly Pyragynyň şygyrlary boýunça boldy. Bu tapgyrda talyplar bije çeken soraglarynda akyldar şahyrymyzyň berlen şygyr setirlerini ýatdan aýtdylar. Bäsleşigiň üçünji tapgyrynda  Magtymguly Pyragynyň döredijiligi boýunça talyplara soraglar berildi. Dördünji tapgyrda talyplar Gahryman Arkadagymyzyň “Pähim paýhas ummany – Magtymguly Pyragy” atly goşgusyny labyzly aýtmak boýunça bäsleşdiler. Bäsleşige jemi ýedi sany talyp gatnaşdy. Olardan: “Türkmen milli saz gurallary” bölüminiň 2-nji ýyl talyby H.Ýazyýew, “Bagşyçylyk sungaty” bölüminiň 2-nji ýyl talyby M.Orazowa, “Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň talyplary 1-nji ýyl talyby Ý.Hojanyýazow, “Estrada sungaty” bölüminiň 2-nji ýyl talyby Ý.Çopanow, “Hor dirižorlygy” bölüminiň 3-nji ýyl talyby O.Gurbangeldiýewa, “Türkmen milli saz gurallary” bölüminiň 1-nji ýyl talyby Ç.Agaýewa, “Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň 2-nji ýyl talyby G.Hojatowa gatnaşdy. “Ähli şygyr äleminiň wepaly hyzmatkäri – Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” bäsleşigiň ahyrynda emin agzalar ýeňijileri mälim etdi. Birinji orna “Türkmen milli saz gurallary” bölüminiň 2-nji ýyl talyby H.Ýazyýew, ikinji orna “Bagşyçylyk sungaty” bölüminiň talyby M.Orazowa, 3-nji orna “Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň 1-nji ýyl talyby Ý.Hojanyýazow mynasyp boldular. Ýaş zehinleri ýüze çykarmakda  şeýle bäsleşikleri geçirmäge giň mümkinçilikleri açyp berýän Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaç almagyny tüýs ýürekden arzuw edýärin. 
Öwezow Hanguly
Maýa Kulyýewa adyndaky  Türkmen milli konserwatoriýasynyň  ýanyndaky
 Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite  sazçylyk  mekdebiniň  
                   “Sazyň taryhy we nazaryýeti” bölüminiň  mugallymy

 Beýik söz ussady Magtymguly Pyragy -  dünýä düşdi çyragy
Berkarar döwletimiziň täze, eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata-babalarymyzyň beýik söz ussady Magtymguly Pyragynyň arzuwlan berkarar döwletiniň şan-şöhraty halkymyzyň eşretli durmuşynyň parahatçylygyň we abadançylygyň, özara ynanyşmagyň hem-de ylalaşygyň kepili bolup dünýä ýaýylýar.
    2024-nji ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýlip yglan edilmegi ene dilimize, nusgawy edebiýatymyza, milli medeniýetimize bolan buýsanç, geçmişi mirasymyzy öwrenmäge ruhlandyrýar. Magtymguly Pyragy durmuşyň dürli taraplary barada ajaýyp şygyrlary döretmek bilen baý medeni mirasy täzeden dikeltdi. Biz ýaşlar bolsa şahyrymyzyň goşgularyny halypa mugallymlarymyzyň öwretmegi  bilen saza salyp aýdym edip ýerine ýetirýäris. 
      Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen Döwlet ýörite sazçylyk mekdebiniň “Bagşylar ansambly” bilen bilelikde Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Türkmen owazy” teleýaýlymynda aýdym-sazly ýazgy gurnaldy. Ilki Bagşylar ansambly bilen bilelikde ýerine ýetirmegimizde Serdar Baýramowyň sazyna Döwletgeldi Annamyradowyň sözüne “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly aýdymyny ýerine ýetirdik. Soňra bölümiň talyplary şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň goşgularyna hersi ýekelikde “Bu gün”, “Jem bolup”, “Sataşdym”, “Il ýagşy”, “Bolmasa”, “Aýa döndi”, “Dert iňňildir”, “Sil galmaz”, “Gelmezmi” ýaly goşgularyny saza salyp aýdym ýerine ýetirdiler we ýazgy diýseň şowhunly boldy. Akyldarymyzyň bu goşgularynyň üsti bilen eziz watanymyza, ene topragymyza, aýal-gyzlara goýulýan sylag hormat wasp edildi. Bu bolsa talyp ýaşlaryň tejribesiniň artmagyna, kämilleşmegine uly ýardam berdi.
 Bizi şeýle zamanada ýaşadýan Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň jany sag başy dik tutýan tutumly işleriniň rowaçlyklara beslenmegini talyp ýüregimden arzuw edýärin.    
Ogulgerek Baýryýewa
                                              Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli
                                             konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar 
                                             Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite
                                               sazçylyk mekdebiniň “Bagşyçylyk sungaty”    
                                                         bölüminiň III ýyl talyby

 Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk seýilgähinde”, “Magtymguly Pyragy-dünýä danasy” atly aýdym-sazly çäresi.
“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň saýasynda Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli halkara derejesinde giňden bellenilýär. Muňa mysal edilip täze taryhy döwürde Köpetdagyň eteginde Magtymguly Pyragynyň ägirt uly 60metr heýkeliniň gurulmagy beýik şahyryň ömrüne, döredijilik mirasyna  Gahryman Arkadagymyzyň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň başlangyjy bilen uly sarpa goýulýar.
    Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli Konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen Döwlet ýörite sazçylyk mekdebi we Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimligi bilen bilelikde gurnamaklarynda Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli “Garaşsyzlyk seýilgähinde”, “Magtymguly Pyragy-dünýä danasy” atly aýdym-sazly çäre geçirildi. 
    Bu çäräniň başynda Şöhrat Mededowyň ýolbaşçylyk etmeginde  mekdebiň “Bagşylar ansamblynyň” ýerine ýetirmeginde Gahryman Arkadagymyzy, Hormatly Prezidentimizi hem-de Magtymguly Pyragyny wasp etýän aýdym bilen başlandy. Soňra bolsa Bagşylar ansamblynyň sazandarlyk etmeginde mekdebin “Bagşyçylyk sungaty” bölüminiň talyplary akyldar şahyryň sözlerine bir näçe aýdymlary uly joşgun bilen ýerine ýetirdiler. Olardan Baýryýewa Ogulgerek “Aýa döndi” türkmen halk aýdymy şeýle hem Mekdebiň talyby Annaýew Serdar “Bellidir” türkmen halk aýdymy bilen, hem-de Tuwakow Döwlet “Tapmaz sen” türkmen halk aýdymy bilen çykyş etdi.  Türkmen  medeniýetiniň baý genji-hazynasyna öwrülen Magtymguly Pyragynyň çuňňur pähim-paýhasa ýugrulan goşgudyr şygyrlaryna döredilen aýdymlar bilen çäre örän gyzykly geçdi.

Sahydursun Mätiýewa
                                             Maýa kulyýewa adyndaky Türkmen milli
                                             konserwatoriýasynyň ýanyndaky Daňatar 
                                             Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite    
                                   sazçylyk mekdebiniň “Bagşyçylyk sungaty”                
                                                           bölüminiň IV ýyl talyby
Pähim – paýhas ummany  Magtymguly  Pyragy ýylynda toýlar-toýlara ulaşýar.
 düzülen aýdymlary ýerine ýetirdiler. Akyldar şahyrymyzyň goşgulary öwüt-nesihat beriji we terbiýeçilik ähmiýeti ulydyr. Ussat halypalarymyzdan biziň günlerimize gelip ýeten Bagşyçylyk sungaty nusgawy şahyrlarymyzyň goşgylaryny aýdym edip gazma dutaryň şirwan perdesine  goşup bagşylaryň şirin owazy bilen ýerine ýetirilende ynsanyň ruhy dünýäsini kalbyny içki ahlagyny watana söýgüsini gözelleşdirmäge ýardam edýän aýdymlar aýdyldy.,,Miras’’ teleýaýlymynyň owadan ajaýyp sahnasynda aýdymlar sazlar ,,Bolmasa’’ aýdymy öwüt-nesihat beriji bolup, onuň many mazmuny örän ulydyr. ,,Il ýagşy’’ goşgy setirlerinde bolsa, adamlar birek-birege bilen dost-doganlykly gatnaşykda bolmagy hem-de ynsanlaryň bir- birege hormat sylagyň bolmagyny ündeýär. Medeniýetimizi we sungatymyzy gülledip, biz ýaly ýaş nesilleriň bilim terbiýe alyp, özümiziň milli senedimiziň bagşylyk sungatymyzyň has hem ösdürmäge, öwrenmäge halypalaryň aýdan ýollaryny mundan beýläk dowam edip nesilme-nesil geçirmäge ýardam berýän Gahryman Arkadagymyzyň  Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlarynyň sag, başlarynyň dik bolmagyny tüýs ýüregimden arzuw edýäris.
                                                                        Sahydursun Halbaýewa
                                                  Maýa Kulyýewa adyndaky TMK-nyň 
                                                 ýanyndaky Daňatar Öwezow adyndaky 
                                                 TDÝSM-niň  ,,Bagşyçylyk sungaty” 
                                                  bölüminiň III ýyl talyby


Paýlaş

Makala

Halypalardan tälim alanÝaşlarymyzyň şeýle üstünlikleri gazanmaklarynyň sakasynda bolsa ý [...]

Salgymyz:

Aşgabat şäheriniň 1984-nji (Puşkin) köçesiniň 22-nji jaýy.

Telefon belgiler:
92-54-84, 92-52-19